เกี่ยวกับ Project : SmartHome

ต่อไปนี้คือข้อมูลโดยสรุปของโครงงานเรื่อง SmartHome โดยกลุ่ม Master Peice

ชื่อโครงงาน
Smart Home
สมาชิก
 1. นายสิริวัฒก์ ลิ้มวัฒนา 57070501056
 2. นายอภิวัชร์กร เต็งเกียรติ์ตระกูล 57070501058
 3. นายปรเศรษฐ์ มูลดี 57070501070
 4. นายราชศักดิ์ รักษ์กำเนิด 57070501075
เป้าหมาย (สิ่งที่จะทำ)
สร้างระบบควบคุมระบบเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านผ่าน Internet โดยใช้ Application ที่ส่งข้อมูลไปประมวลผลผ่าน Cloud computing และ Raspberry pi เป็นสื่อกลางและนำคำสั่งไปควบคุมไฟฟ้า
แผนที่จะทำ
ผังโดยย่อ แสดงขั้นตอนการทำงานของระบบ

ผังโดยย่อ แสดงขั้นตอนการทำงานของระบบฯ

 1. ฝั่ง Cloud computing และ Web application
  • ระบบระบุตัวผู้ใช้
  • ระบบสั่งการโมดูลควบคุมไฟฟ้า (ในเบื้องต้นใช้ JSON API ผ่าน VPN)

  ระบบบันทึกประวัติการใช้งาน

 2. ฝั่งโมดูลควบคุมไฟฟ้า
  • ระบบรับคำสั่งการทำงาน
  • ระบบสั่งการสัญญาณไฟฟ้า
 3. ฝั่งเครื่องใช้ไฟฟ้า
  • ระบบ switch ไฟฟ้าที่จ่ายไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้า
  • ระบบปรับแรงดันไฟฟ้า/กำลังไฟฟ้าให้เครื่องใช้ไฟฟ้าระบบ Analogue
อุปกรณ์หลักที่จะใช้
 • Server กลางสำหรับควบคุมโมดูลควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าและให้บริการ Web application
 • Raspberry Pi
 • Arduino กรณี GPIO ไม่เพียงพอหรือต้องควบคุมสัญญาณที่ซับซ้อน
 • วงจรควบคุมกระแสไฟฟ้า 220V ฯลฯ